Sản phẩm  Ngói

22.NV.04.11.006

Mã sản phẩm: 22.NV.04.11.006
Kích thước: 410x300x18 mm
Trọng lượng: 3.5 Kg/viên
Độ hút nước : 6-10%
Số lượng: 6
Khoảng cách lito: 340-360mm
Ngói chính

22.02.11001

Mã sản phẩm: 22.02.11001
1 reviews

22.01.11001

Mã sản phẩm: 22.01.11001
1 reviews

22.02.11002

Mã sản phẩm: 22.02.11002
1 reviews

22.13.32001

Mã sản phẩm: 22.13.32001
632 reviews

22.Q1.11002

Mã sản phẩm: 22.Q1.11002
1145 reviews

22.06.11003

Mã sản phẩm: 22.06.11003
449 reviews

22.06.11004

Mã sản phẩm: 22.06.11004
1 reviews

22.03.11007

Mã sản phẩm: 22.03.11007
669 reviews

22.QE.06.11.004

Mã sản phẩm: 22.QE.06.11.004
179 reviews

22.15.32001

Mã sản phẩm: 22.15.32001
603 reviews

22.02.11003

Mã sản phẩm: 22.02.11003
1 reviews

22.06.11004

Mã sản phẩm: 22.06.11004
607 reviews

22.I.11006

Mã sản phẩm: 22.I.11006
765 reviews

22.04.11008

Mã sản phẩm: 22.04.11008
589 reviews

22.04.11003

Mã sản phẩm: 22.04.11003
734 reviews

22.06.11005

Mã sản phẩm: 22.06.11005
1 reviews

22.03.11003

Mã sản phẩm: 22.03.11003
718 reviews

22.QE.06.11.001

Mã sản phẩm: 22.QE.06.11.001
318 reviews

22.06.11001

Mã sản phẩm: 22.06.11001
501 reviews

22.01.11008

Mã sản phẩm: 22.01.11008
428 reviews
Zalo Messenger Call