Gạch ốp - Lát

Italian Rose blue

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Đặc tính