Coconut beige

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Đặc tính