21.A.360.403

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Màu sắc
Màu ghi
Chất liệu
Đặc tính