Gạch lát

Gạch lát:

21.E.290.0951

Kích thước: 200x900mm

Bề mặt: Men Matt

Chất liệu: Xương Porceriain

21.E.290.0952

Kích thước: 200x900mm

Bề mặt: Men Matt

Chất liệu: Xương Porceriain

21.E.290.0953

Kích thước: 200x900mm

Bề mặt: Men Matt

Chất liệu: Xương Porceriain

21.E.290.0961

Kích thước: 200x900mm

Bề mặt: Men Matt

Chất liệu: Xương Porceriain

21.E.290.0962

Kích thước: 200x900mm

Bề mặt: Men Matt

Chất liệu: Xương Porceriain

21.E.290.0963

Kích thước: 200x900mm

Bề mặt: Men Matt

Chất liệu: Xương Porceriain