Đá cát xanh

21.A.275.704

Màu sắc
Kích thước
Title
Đặc tính