Sản phẩm:

21.B.612.6801

Kích thước: 800 x 800mm

Bề mặt: Men vi tinh

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: BERNINI

21.B.612.6802

Kích thước: 600 x 1200mm

Bề mặt: Men vi tinh

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: BERNINI

21.B.612.6807

Kích thước: 600 x 1200mm

Bề mặt: Men vi tinh

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: BERNINI

21.B.612.6806

Kích thước: 600 x 1200mm

Bề mặt: Men vi tinh

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: BERNINI

21.A.612.1955

Kích thước: 600x1200mm

Bề mặt: Men vi tinh ion -

Chất liệu: Xương Porcelain

21.B.612.6809

Kích thước: 600x1200mm

Bề mặt: Men Vi tinh

Chất liệu: Xương Porcelain

21.B.612.6808

Kích thước: 800x800mm

Bề mặt: Men Sugar

Chất liệu: Xương Porcelain

21.B.612.6805

Kích thước: 600 x 1200mm

Bề mặt: Men vi tinh

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: BERNINI

21.A.612.1922

Kích thước: 600 x 1200mm

Bề mặt: Men Vi tinh - Kim cương

Chất liệu: Xương Pocerlain - đá

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.612.1903

Kích thước: 600 x 1200mm

Bề mặt: Men Vi tinh - Kim cương

Chất liệu: Xương Pocerlain - đá

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.612.1905

Kích thước: 600 x 1200mm

Bề mặt: Men Vi tinh - Kim cương

Chất liệu: Xương Pocerlain - đá

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.612.1921

Kích thước: 600 x 1200mm

Bề mặt: Men Vi tinh - Kim cương

Chất liệu: Xương Pocerlain - đá

Nhãn hiệu: AMYGRES