21.E.660.9697

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Chất liệu
Đặc tính