21.E.480.9455

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Màu sắc
vàng đỏ
Chất liệu
Đặc tính