21.E.480.9450

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Màu sắc
vàng
Chất liệu
Đặc tính