21.E.480.9457

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Màu sắc
trăng xanh
Chất liệu
Đặc tính