21.E.254.9058 - 9057

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Màu sắc
trăng đen
Chất liệu
Đặc tính