21.E.254.9056

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Màu sắc
trắng
Chất liệu
Đặc tính