21.E.254.9054 - 9059

21.E.254.9054 - 9059

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Màu sắc
Xơ giừa
Chất liệu
Đặc tính