21.B.880.6507

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Màu sắc
ghi sáng
Chất liệu
Đặc tính