21.B.880.6506

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Màu sắc
ghi sáng
Chất liệu
Đặc tính