21.B.660.6414

21.B.660.6414

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Chất liệu
Đặc tính