21.B.660.6405

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Chất liệu
Đặc tính