21.B.360.255-256-257

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Bề mặt
Chất liệu
Đặc tính