Gạch ốp:

21.E.290.0963

Kích thước: 200x900mm

Bề mặt: Men Matt

Chất liệu: Xương Porceriain

21.E.290.0962

Kích thước: 200x900mm

Bề mặt: Men Matt

Chất liệu: Xương Porceriain

21.E.290.0961

Kích thước: 200x900mm

Bề mặt: Men Matt

Chất liệu: Xương Porceriain

21.E.290.0953

Kích thước: 200x900mm

Bề mặt: Men Matt

Chất liệu: Xương Porceriain

21.E.290.0952

Kích thước: 200x900mm

Bề mặt: Men Matt

Chất liệu: Xương Porceriain

21.E.290.0951

Kích thước: 200x900mm

Bề mặt: Men Matt

Chất liệu: Xương Porceriain

21.B.660.6422

Kích thước: 600x600mm

Bề mặt: Polished

Chất liệu: Xương Porceriain

21.B.660.6107

Kích thước: 600x600mm

Bề mặt: Glossy

Chất liệu: Xương Ceramic

21.B.660.6106

Kích thước: 600x600mm

Bề mặt: Glossy

Chất liệu: Xương Ceramic

21.A.880.0878

Kích thước: 800x800mm

Bề mặt: Polished

Chất liệu: Xương Porcelain

21.A.660.0678

Kích thước: 600x600mm

Bề mặt: Polished

Chất liệu: Xương Porcelain

21.E.360.2367 - 2368 - 2369

Kích thước: 300x600mm

Bề mặt: Glossy

Chất liệu: Xương Ceramic