Gạch lát

Gạch lát:

21.A.880.850

Kích thước: 800 x 800mm

Bề mặt. Men Vi tinh

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.880.820

Kích thước: 800 x 800mm

Bề mặt. Men mài bóng

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.880.801

Kích thước: 800 x 800mm

Bề mặt. Men mài bóng

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.880.815

Kích thước: 800 x 800mm

Bề mặt. Men mài bóng

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.880.813

Kích thước: 800 x 800mm

Bề mặt. Men mài bóng

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.880.812

Kích thước: 800 x 800mm

Bề mặt. Men mài bóng

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.880.809

Kích thước: 800 x 800mm

Bề mặt. Men vi tinh mài bóng

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.880.811

Kích thước: 800 x 800mm

Bề mặt. Men mài bóng

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.880.808

Kích thước: 800 x 800mm

Bề mặt. Men mài bóng

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.880.806

Kích thước: 800 x 800mm

Bề mặt. Men mài bóng

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.880.804

Kích thước: 800 x 800mm

Bề mặt. Men mài bóng

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: AMYGRES

21.A.880.803

Kích thước: 800 x 800mm

Bề mặt. Men mài bóng

Chất liệu: Porcelain

Nhãn hiệu: AMYGRES