21.E.480.9458

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Màu sắc
vàng trắng
Chất liệu
Đặc tính