21.E.254.9051 - 9052

Màu sắc
Kích thước
Kích thước
Màu sắc
trăng đen
Chất liệu
Đặc tính